Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a storno podmínky (dále jen podmínky) ubytování Formanka (dále jen ubytovacího zařízení) upravují vzájemný smluvní vztah mezi provozovatelem ubytovacího zařízení: RaJ group s.r.o., IČ: 01749986, se sídlem Böhmova 1776/15, Řečkovice
621 00 Brno (dále jen provozovatelem) a klientem, fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v ubytovacím zařízení
jako objednatel objednává (dále jen klient).

I.Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu

Klient si objednává služby v ubytovacím zařízení písemnou objednávkou nebo požadavkem na rezervaci, kterou podává ubytovacímu zařízení poštou, elektronickou poštou, přes rezervační rozhraní na internetových stránkách nebo osobně.

Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku nebo požadavek na rezervaci jsou: jméno a příjmení klienta, kontakt (telefon, e-mail), v případě právnických osob obchodní jméno, IČ, DIČ, termín čerpání služeb.

Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce nebo rezervaci pobytu použije ubytovací zařízení pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi ubytovacím zařízením a klientem. Předané osobní údaje budou zpracovány v souladu z čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Po řádně vystavené a podané objednávce nebo podaném závazném požadavku na rezervaci je klient tímto dokumentem vázán.

Potvrzením objednávky nebo požadavku na závaznou rezervaci ubytovací zařízení (dle čl. IV těchto podmínek) vzniká mezi klientem a ubytovacím zařízením smluvní vztah.

Ubytovací zařízení se zavazuje zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a klient zaplatit ubytovacímu zařízení smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce nebo požadavku na rezervaci, kterou klient podal a ubytovací zařízení potvrdilo.

II. Práva a povinnosti klienta

Klient má právo:

 • být dostatečně a úplně informován ubytovacím zařízením o objednávaných službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně;
 • na řádné poskytnutí jím objednaných, ubytovacím zařízení potvrzených (zálohově zaplacených) služeb;
 • před zahájením pobytu zrušit potvrzenou objednávku nebo požadavek na rezervaci za předpokladu dodržení stornovacích podmínek v souladu s čl. VII.;
 • reklamovat vady poskytovaných služeb.

Klient je povinen:

 • úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky nebo požadavku na rezervaci;
 • zaplatit ubytovacímu zařízení v požadovaném termínu zálohu a doplatek za pobyt nebo plnou cenu za pobyt dle konkrétních podmínek objednávky;
 • respektovat předpisy ubytovacího zařízení jehož služby využívá a domovní řád;
 • pečlivě si překontrolovat ubytovacím zařízením vystavené potvrzení pobytu (ubytovací voucher) a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti ubytovací zařízení neprodleně kontaktovat.

III. Povinnosti ubytovacího zařízení

Ubytovací zařízení je povinno:

 • Poskytnout klientovi důležité informace k objednaným službám a potvrdit klientovi řádně objednané služby.
 • Při závazné rezervaci nebo potvrzené objednávce zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.
 • V případě odstoupení od potvrzené objednávky služeb nebo závazné rezervace ze strany klienta vyplatit nejpozději do 30 dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu na služby. Avšak pokud vznikne nárok ubytovacího zařízení na stornovací poplatky, vyplatí klientovi rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky.

IV. Ceny služeb a jejich úhrada

Ceny služeb poskytovaných ubytovacím zařízením jsou uvedeny v rezervační systému na webu provozovatele .

Klientovi budou po vytvoření rezervace zaslány podklady k platbě nebo zálohová faktura na pobyt v ubytovacím zařízení, ve výši dle konkrétních podmínek objednávky. Klient je povinen zálohovou platbu uhradit dle pokynů.

Doplatek za pobyt může klient uhradit v recepci ubytovacího zařízení během pobytu v hotovosti nebo platební kartou, není-li s ubytovacím zařízením dohodnut jinak.

Cenu pobytu může klient před příjezdem převést bankovním převodem na účet provozovatele. Potvrzení o úhradě pobytu bankovním převodem je nezbytné předložit při příjezdu v recepci ubytovacího zařízení.

V ceně pobytu není zahrnut poplatek z ubytování, který se vybírá ve výši stanovené obecně závaznou vyhláškou příslušného obecního úřadu. O výši poplatku je klient předem písemně informován při potvrzení rezervace pobytu.

V. Potvrzení pobytu

K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzení vystavené ubytovacím zařízením (emailem nebo písemně dopisem).

Klient je povinen překontrolovat správnost údajů uvedených na potvrzení. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně ubytovací zařízení emailem na adresu: info@formanka.net .

Rezervace je potvrzena jako závazná po uhrazení zálohy ve výši 50% z ceny pobytu. Doplatek ceny pobytu bude uhrazen při nástupu, v hotovosti.

VI. Nástup

Při nástupu se klient v recepci ubytovacího zařízení prokáže občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti. Po splnění výše uvedeného recepce klienta ubytuje a poskytne mu další informace k pobytu, či k jiným objednaným službám.

VII. Stornovací podmínky

Storno podmínky jsou nedílnou součástí obchodní smlouvy mezi klientem a ubytovacím zařízením. Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky nebo rezervačního požadavku pobytu za níže uvedených podmínek.

Zákazník je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou elektronickou podobu (email s doručenkou) na adresu info@formanka.net. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas odeslání emailu.

U větších skupin mohou být sjednány individuální storno poplatky.

Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi níže uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma.

Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

 • Zrušení zdarma 2 dny před příjezdem
 • 50 % z ceny rezervace při zrušení pobytu méně než 2 dny před příjezdem
 • 100 % z ceny rezervace při zrušení pobytu méně než 1 den před příjezdem
 • rezervaci je možno zrušit výhradně písemně nejpozději však 5 dnů před příjezdem bez storno poplatků
 • při pozdějším zrušení či nedojezdu hosta bude hotelem účtován poplatek v plné výši pobytu. U pobytového balíčku či voucheru bude účtován poplatek v plné hodnotě ceny pobytového balíčku či voucheru.
 • u zvýhodněné rezervace „Bez možnosti vrácení peněz“ (non-refundable) je hotelem strhnuta 100% částka za pobyt.

Před pobytem se hradí záloha ve výši 50 % z celkové částky pobytu, doplatek je splatný až na místě.

Speciální exponované termíny

Pro exponované termíny jako jsou Burčákové slavnosti, Královský košt vín, Festival otevřených sklepů, Svatomartinský víkend, Slavnosti mandloní a vína, Velikonoce, Světový duel vín, Agrotecralley, Silvestrovský pobyt a případné další námi definované exponované termíny, platí následující storno podmínky:

 • 30 - 20 dní před příjezdem 25% storno poplatek z celkové ceny ubytování
 • 19 - 8 dní před příjezdem 50% storno poplatek z celkové ceny ubytování
 • 7 a méně dní před příjezdem 100% storno poplatek z celkové ceny ubytování.

Ve speciálních exponovaných termínech si vyhrazujeme právo neuplatnit slevu v rámci partnerských programů či jiné slevové kupóny a dárkové poukazy.

VIII. řešení sporů

Tyto VOP jakož i smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména Zákonem 89/2012 S., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat místně a věcně příslušné soudy ČR.

IX. Ochrana osobních údajů

Za účelem splnění svých povinností vyplývajících společnosti RaJ group s.r.o., IČ: 01749986, se sídlem Böhmova 1776/15, Řečkovice
621 00 Brno z provozování ubytovacích služeb v ubytovacím zařízení Formanka ze zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, si Vás jako správce zpracovávající Vaše osobní údaje dovoluje informovat o podrobnostech jejich zpracování a právech souvisejících s jejich zpracováním.

FIRMA zpracovává Vaše údaje za účelem realizace objednávek, rezervací, uzavírání a plnění smluv týkajících se nabízených a poskytovaných služeb, a dále v případech jí zákonem uložených, a to zejména zákonem o místních poplatcích za účelem výběru poplatku "pobyt s účelem turistika", anebo "poplatku z ubytovací kapacity", a zákonem o pobytu cizinců, kdy je poskytnutí osobních údajů povinné. Ve výše uvedených případech je FIRMA je v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. a), b) a e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v zákonem vyžadovaném rozsahu nebo v rozsahu nezbytně nutném, zahrnujíc základní kontaktní údaje a identifikační údaje fyzické osoby. Osobní údaje zpracovává jako správce, případně její smluvní zpracovatelé, automatizovaně nebo jinými prostředky.

Jakékoli osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně. Jejich povinnost trvá i v případě ukončení jejich právního vztahu s FIRMA , popřípadě jejím smluvním zpracovatelem.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů si Vás FIRMA dovoluje upozornit na Vaše práva se zpracováním související a sice:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu osobních údajů
 • právo žádat o vysvětlení a odstranění vzniklého stavu v případě, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem
 • právo uplatňovat náhradu škody nebo nemajetkové újmy, pokud dojde k jejich vzniku v důsledku zpracování osobních údajů.

X. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

XI. Závěrečná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 12. 2021.

Změny a doplňky k těmto podmínkám mohou být individuálně mezi ubytovatelem a klientem upraveny, musí mít výlučně písemnou formu. Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce pobytu použije ubytovatel pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi provozovatelem a klientem.